Archive for December, 2010

December 29, 2010

Хятад хэлний шинэ номнууд ирлээ.

Хятад хэл сонирхон судлагч оюутан, залуус та бүхэнд шинээр ирсэн хятад хэлний  ном танилцуулж байна.

read more »

December 27, 2010

Эрдмийн зөвлөл хуралдав


2010 оны 12 сарын 19-ны өдөр “Хангай” дээд сургуулийн эрдмийн зөвлөл  хуралдаж 2010 оны

read more »

December 24, 2010

Монгол газар усны нэрийн домог цуглуулах улсын уралдаан зарлаж байна

read more »

December 23, 2010

Шүлгэн суврага

Сурч мэдэх хүсэлдээ хөтлөгдсөн оюутан, сурагчдын авьяасыг хөгжүүлэн “Өсвөрийн яруу найрагч” дугуйлан байгуулж, тэдний авьяас билэг ур чадварыг уралдуулан “Бидний шүлгэн суврага” №1 номыг “Хангай” дээд сургуулийн хамт олон 2005 онд бүтээсэн билээ. Уг бүтээлийг дэмжин мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлсэн “Болор цом”-ын эзэн яруу найрагч Ж.Мөнхбат, МУСТА Д.Цэрэндондов, ахмад хилчин Д.Болд нарт талархалаа илэрхийлье.

2010-2011 оны хичээлийн жилд “Шүлгэн суврага” №2 ном гаргахаар бэлтгэл ажлаа хангаад байна. Оюутан сурагчид та бүхэн өөрсдийн бүтээлээ 2011 оны 01 сарын 20 хүртэл enkhee@rocketmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

December 23, 2010

Uniface 5.0 хувилбарыг хэрэглэж эхэллээ.

Нээлттэй э-Сургууль болж хөгжихөд туслах их дээд сургуулийн удирдлагын мэдээллийн Uniface 5.0 системийн вэб хувилбарыг  Старсофт ХХК-тай хамтран ХАНГАЙ дээд сургуульд нэвтрүүлж эхэллээ.

Uniface системийг ашиглан их дээд сургуулийн үйл ажиллагааг автоматжуулж, сургалтанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлснээр  сургалтын албаны ажлыг хөнгөвчлөхөөс гадна багш, оюутнуудад дараах үр өгөөжийг өгдөг.

read more »

December 6, 2010

2010 Япон дахь дадлага, сургалт

December 5, 2010

“Хангай” Дээд сургуулийн онцлог юу вэ?

§  Сургалтын орчин, материаллаг бааз олон улсын жишигт хүрсэн.

§  Íèéò áàãø íàðûí 95 õóâü íü ýðäìèéí çýðýã öîëòîé. Êàíàä, Ñîëîíãîñ, Êàçàõñòàí, Òàéâàíü, ÎÕÓ, ßïîí çýðýã îðíóóäàä  áîëîí ººðèéí îðíû òýðã¿¿ëýõ èõ ñóðãóóëèóäàä ìýðãýæèë ýçýìøñýí ÷àäâàðëàã áàãøëàõ á¿ðýëäýõ¿¿íòýé. Àíãëè, ÿïîí, ñîëîíãîñ óëñààñ õ¿ðýëöýí èðñýí áàãø íàð õè÷ýýë çààäàã.

§  Îþóòàí ñîëèëöîîãîîð ãàäààäàä ñóðàëöàõ áîëîí äàäëàãà õèéõ áîëîìæòîé. Òóõàéëáàë: 2010 îíû áàéäëààð ÁÍÑÓ-ä 4, Ýíýòõýã óëñàä 1 îþóòàí áàêàëàâðûí áîëîâñðîë ýçýìøèõýýð ñóðàëöàæ áàéãàà áºãººä 2009 îíä ßïîí óëñàä 1 áàãø, 3 îþóòàí, 2010 îíä 2 îþóòàí çóíû àìðàëòààðàà ßïîí óëñûí ñî¸ë çàí çàíøèëòàé òàíèëöàí, õýëíèé ìýäëýãýý ñàéæðóóëàõ äàäëàãà õèéãýýä èðñýí.

§  Архи, тамхигүй орчин, соёлч боловсон ёс суртахууныг эрхэмлэдэг õýðýã çºð÷èëã¿é õàìò îëîí.

§  Спортоор тэргүүлэгч сургууль /Сагсан бөмбөг, Бокс, Ширээний теннис…/

§  Ãàäààä õýë, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí öîãö ìýäëýã ýçýìøèõ áîëîìæ

§  Ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ãàçðóóäòàé òàíèëöàõ ñîíèðõîëòîé àÿëàë, ìºí õºäºº îðîí íóòãèéí îþóòíóóäàä çîðèóëñàí Õîòûí àÿëàë çîõèîí áàéãóóëäàã.

§   Õºäºëìºðèéí çàõ çýýë äýýð íèéãìèéí ò¿íøëýëèéí õ¿ðýýíä ÁÑØÓß, Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÿàì, Íèéñëýëèéí çàõèðàã÷èéí àæëûí àëáà, “Ñî¸ìáî ïðèíòèíã”, “Óëààíáààòàð ïðèíòèíã”, “̺íõèéí ¿ñýã” çýðýã õýâëýëèéí êîìïàíè, Êàïèòàë áàíê, Çî÷èä áóóäëóóäûí õîëáîî, Àæèë îëãîã÷ ýçäèéí õîëáîî çýðýã àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóä áîëîí òºðèéí áîëîí òºðèéí  áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé ¯éëäâýðëýëèéí áîëîí òàíèëöàõ äàäëàãûã çîõèîí áàéãóóëàõ, òºãñºã÷äèéã  àæëûí áàéðààð õàíãàõ çýðãýýð õàìòðàí àæèëëàäàã. Çóíû àìðàëòààð “Õàí Òýðýëæ”, “Ëóíîáà” “Õèøèã òóð” çýðýã àÿëàë æóóë÷ëàëûí áààç áîëîí áóñàä ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäàä öàëèíòàé äàäëàãà õèéõ áîëîìæòîé.

December 5, 2010

“Аялал жуулчлалын хөтөч мэргэжлийн нийгмийн түншлэлийн асуудалд” сэдэвт илтгэл хэвлэгдлээ

2010 оны 08 сард Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод зохион байгуулагдсан “Нийгмийн түншлэл-Мэргэжлийн боловсролын хөгжлийн чухал чиглэл болох нь” сэдэвт улсын 3-р бага хуралд “Хангай” дээд сургуулийг төлөөлөн тус сургуулийн багш  “Аялал жуулчлалын мэргэжлийн нийгмийн түншлэлийн асуудалд” сэдэвт илтгэл бичиж оролцлоо.

Тус бага хуралд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн боловсрол сургалтын газар, Мэргэжлийн болон техникийн сургуулиудын холбоо, төр, хувийн хэвшлийн Мэргэжлийн боловсролын

read more »

December 3, 2010

Сургуулийн түүхэн замнал

2005 он Багш нарын төлөөлөл

Ñóðãóóëèéí õºãæëèéí ò¿¿¿õýí çàìíàë:

Äýëõèé íèéòýä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, àÿëàë æóóë÷ëàë ýð÷èìòýé õºãæèæ, àëèâàà óëñ îðíû õºãæëèéí íýã ãîë ò¿ëõ¿¿ð áîëæ áàéãàà ºíºº ¿åä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, àÿëàë æóóë÷ëàë, ãàäààä õýëíèé ºíäºð ìýäëýãòýé, äýëõèéí õºãæèëòýé õºë íèéë¿¿ëýí àëõàõ ìýðãýæèëòýí áýëòãýõ çîðèëãîîð ÁÑØÓ-íû ñàéäûí 2001 îíû 06 ñàðûí 05-íû ºäðèéí 175 òîîò òóøààëààð 100% õóâèéí

read more »