“Чадамжинд суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй” сургалт, 2011 он


ХАНГАЙ ДЭЭД

Хангай дээд сургууль “Багшийн хөгжил” хөтөлбөр хэрэгжүүлж багш нарынхаа мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажилладаг.

Техникийн болон Мэргэжлийн Боловсролын салбарт чадамжинд суурилсан сургалтыг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан сургагч багш нарыг урьж “Чадамжинд суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй”сургалтыг зохион байгуулсан билээ.

Сургалтанд тус сургуулийн Техникийн болон Мэргэжлийн Боловсролын салбарт хичээл заадаг багш нар идэвхитэй оролцлоо. Энэ сургалтын үр дүнд багш нар чадамжийн нэгжүүд, түүний уялдаа холбоог тодорхойлох, чадамжинд суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, чадамжийн нэгж хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах, ажил мэргэжлийн дүн шинжилгээ хийх, чадамжинд суурилсан сургалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арга зүй, мэдлэг чадвар эзэмшиж, сургалтандаа нэвтрүүлэх боломж бүрдүүлсэн.

 

ХАНГАЙ ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ 2012 ХАНГАЙ ДС ХДС

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: